ระบบรายงานตัวชี้วัด (KPI-MOR)

เป็นระบบใช้สำรหรับบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ป้อนข้อมูลในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบสามารถรายงานเป้าประสงค์ได้ .
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน
ผู้พัฒนาระบบ : 1 นายอานนท์ หลงหัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 นายไฟซอล หมายอีน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Application เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 เป็น Application ที่ใชัสำหรับการลงนาม และเกษียนหนังสือ  สำหรับผู้บริหาร ทำให้มีความสะดวก ความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง
ผู้พัฒนาระบบ : 1 นายอานนท์ หลงหัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งหนังสือเอกสารทางราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือ ทำให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และลดความผิดพลาด ต่างๆ ของงานเอกสารได้ 
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองกลาง
ผู้พัฒนาระบบ : 1 นายอานนท์ หลงหัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เป็นระบบที่ใช้ประเมินบัณฑิต/มหาบัณฑิต เกี่ยวกับสถานะการมีงานทำ ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้ทำงาน มีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ความพึงพอใจต่องานที่ทำ ระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาและประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานอย่างไร
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้พัฒนาระบบ : 1 นายไฟซอล หมายอีน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

ระบบประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ และนายจ้าง

เป็นระบบที่ใชัสำหรับประเมินคุณภาพบัณฑิต/มหาบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่การประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่บัณฑิต มทร.ศรีวิชัยทำงานอยู่ และประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์
ผู้พัฒนาระบบ : 1 นายไฟซอล หมายอีน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ระบบจัดการ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ

เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ หนังสือราชการ ประเภท ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ  โดยแบ่งแยกออกเป็นของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจ และง่ายสำหรับการค้นหาก็จะสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอธิการบดี
ผู้พัฒนาระบบ : 1 นายไฟซอล หมายอีน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

ระบบบัญชี 3 มิติ

เป็นระบบที่ใช้ใน
ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักอธิการบดี
ผู้พัฒนาระบบ :