background ตึกสำนัก
ARIT (1) 2

พบกับ RUTS APP

           เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวม ระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มาอยู่ในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android เพื่อสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม >

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส.

ระบบรายงานตัวชี้วัด (KPI-MOR)

 เป็นระบบใช้สำรหรับบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดและเงื่อนไขต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่าง ๆ ป้อนข้อมูลในการดำเนินการ และผู้รับผิดชอบสามารถรายงานเป้าประสงค์ได้

Application เซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 เป็น Application ที่ใชัสำหรับการลงนาม และเกษียนหนังสือ  สำหรับผู้บริหาร ทำให้มีความสะดวก ความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น.

ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบที่ใช้ในการรับส่งหนังสือเอกสารทางราชการทั้งภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นหนังสือ ทำให้สามารถประหยัดเวลา งบประมาณ และลดความผิดพลาด ต่างๆ ของงานเอกสารได้ 

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

เป็นระบบที่ใช้ประเมินบัณฑิต/มหาบัณฑิต เกี่ยวกับสถานะการมีงานทำ ความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้บัณฑิตได้ทำงาน มีเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ความพึงพอใจต่องานที่ทำ ระยะเวลาที่ได้งานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา ลักษณะงานที่ทำตรงกับสาขาที่สำเร็จการศึกษาและประยุกต์ใช้กับหน้าที่การทำงานอย่างไร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวส. มทร.ศรีวิชัย