พันธกิจ

 1. บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
 2. บริการวิชาการและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการวิจัยแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพ
 3. ดูแลและจัดการ การให้บริการระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แก่มหาวิทยาลัย
 4. วิจัยและพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 1. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 2. เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย
 3. ให้บริการระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสนับสนุนงานการบริการให้มีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อสนับสนุนงานการบริหารให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 3. ส่งเสริมและกระต้นด้านงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 4. พัฒนาระบบเครือข่าย
 5. พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ
 6. พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานการบริการ
 7. พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานการบริหาร

มาตรการและกลวิธี
 1. พัฒนาระบบการเรียนการสอน (e-learning)
 2. พัฒนาระบบจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน
 3. จัดหางบประมาณในการจัดซื้อสื่อการเรียนในวิชาต่าง ๆ
 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลห้องสมุด (e-library)
 5. จัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์นอกเวลา
 6. จัดอบรมการทำสื่อการเรียนการสอน
 7. พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 8. จัดตั้งเครื่องแม่ข่ายประสิทธิภาพสูงสำหรับประมวลผลงานวิจัย
 9. จัดโครงการสัมมนาแสดงงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในระดับภูมิภาค
 10. เชื่อมโยงระบบเครื่อข่ายภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึง
 11. ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายภายในบริเวณบ้านพักครูอาจารย์และบุคลากร
 12. จัดหาอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อขยายระบบเครือข่าย
 13. จัดอบรมสัมมนาบุคลากรเรื่องระบบสารสนเทศ
 14. รับนักศึกษาฝึกงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศ
 16. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบเครือข่ายแบบครบวงจร
 17. พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานบริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
 18. จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานบริการต่าง ๆ แก่บุคลากร
 19. จัดทำโครงการสำรวจความต้องการซอฟต์แวร์สำหรับงานบริการต่าง ๆ
 20. พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานบริหารในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
 21. จัดอบรมการใช้ซอฟต์แวร์สำหรับงานบริหารต่าง ๆ แก่บุคลากร
 22. พัฒนาฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อการบริหารแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์
 1. เป็นศูนย์บริการวิชาการ ที่ให้บริการทางด้านการเรียนการสอน และเป็นคลังข้อมูลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยฯ
 2. เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับความต้องการในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เป็นศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์ และดูแลฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนงานการบริการและงานการบริหารของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ