สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7431-7100 ต่อ 1160 – 1161 , 3030
โทรสาร : 0-7431-7147
e-mail : saraban.12@rmutsv.ac.th

งานวิศวกรรมเครือข่าย

โทรศัพท์ : 0-7131-700 ต่อ 1160 – 1161,3030
IPPHONE : 3922,3921

งานวิทยบริการและสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 0-7431-7100 ต่อ 1163 – 1164
IPPHONE : 3941, 3946

งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 0-7431-7100 ต่อ 1160-1161,3030
IPPHONE : 3919,3911,3928