Office of Academic Resources and Information Technology

IT Certificate วัดความสามารถบุคลากรไอที

 ประกาศนียบัตรในผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น เป็นเสมือนสิ่งที่รับรองบุคคลว่า บุคคลที่ได้รับประกาศนียบัตรนั้นมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายบริษัทและองค์กรต่างมีการออกประกาศนียบัตรเพื่อรับรองถึงคุณภาพของบุคลากรที่ได้รับประกาศนียบัตรของตน ซึ่งต้องมีการทดสอบในเรื่องความรู้และความชำนาญในผลิตภัณฑ์ของตน
Certificate IT หรือ IT Certificate คือประกาศนียบัตรของ Product ทางด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น Software หรือ Hardware ซึ่งมีอยู่หลาย Product และ Certificate จะเป็นสิ่งรับรองว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญใน Product นั้นๆ และสามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Product นั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์นั้นมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา บริษัทและองค์กรต่างๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ภายในองค์กรนั้น ย่อมต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านของเทคโนโลยีดังกล่าว เมื่อความรู้และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรเหล่านั้ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงต้องพัฒนายกระดับความรู้ความสามารถของตนเองให้สามารถทำงานกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้ได้
นอกจากนี้ บริษัท ผู้ประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน IT เองยังต้องการความมั่นใจว่า บุคลากรที่จ้างมาทำงานนั้นมีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์ด้าน IT ที่องค์กรใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) หรือ ซอฟต์แวร์ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง สถาบันด้าน IT และผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์นั้นเอง ได้จัดทำใบประกาศขึ้นเพื่อรับรองว่า ผู้ที่ผ่านการทดสอบมีความสามารถเพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น หรือ ความสามารถเฉพาะในด้านนั้นๆในระดับหนึ่ง
และการสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรเป็นหนึ่งในแนวทางการยกระดับความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร รวมถึงองค์กรตลอดจนถึงระดับประเทศด้วย
ปัจจุบัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีการจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ของบุคคลมีต่อผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อที่จะสามารถประเมินได้อย่างคร่าวๆ ว่าบุคคลนั้นมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของผลิตภัณฑ์มากน้อยเพียงไร บริษัทผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อันเป็นที่นิยมอาทิเช่น ไมโครซอฟท์ ซัน ไมโครซิสเต็ม ซิสโก้ซิสเต็ม ออราเคิล และโนเวล ซึ่งประกาศนียบัตรของแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เรามาลองพิจารณารายละเอียดประกาศนียบัตรต่างๆ ของผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นกัน

การสอบ Certificatie ด้าน IT นั้นมีความจำเป็นหรือไม่และเหมาะสมกับใคร

 1. สำหรับผู้ที่เพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย มักจะให้เหตุผลว่า เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงาน เพราะปัจจุบันบริษัทชั้นนำส่วนใหญ่ที่ต้องการรับสมัครพนักงานด้าน IT มักจะระบุคุณสมบัติว่า ถ้ามี Cert. CCNA,MCSE,RHCE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนั้น การมีCert. จึงเท่ากับเป็นใบเบิกทางในการถูกเรียกตัวไปสัมภาษณ์งาน ซึ่งนั่นหมายถึงว่าโอกาสของคุณที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานในบริษัทนั้นมีมากขึ้นตามไปด้วย
 2. สำหรับผู้ที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้ว มักจะให้เหตุผลว่า ใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนตำแหน่งงาน , เพื่อการขอปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น , เพื่อต้องการเปลี่ยนงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปหน่วยงานใหม่ที่อยู่ภายในบริษัทเดียวกัน หรือย้ายไปบริษัทอื่นที่ดีกว่าบริษัทเดิม เหล่านี้เป็นต้น และนอกจากนี้ในปัจจุบันหลายๆ บริษัทมักมีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ที่มีใบ Cert. IT ซึ่งอัตราค่า Cert. ก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทนั้นๆ
 3. สำหรับผู้ที่ทำงานมาหลายปีแล้ว หรือมีตำแหน่งเป็นระดับหัวหน้างาน มักจะให้เหตุผลว่า ใช้เพื่อ “เขียนเสือให้วัวกลัวหรือตัดไม้ข่มนาม” กล่าวคือเมื่อมีCert. แล้วผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รู้ว่า ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของตนนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่นกัน เพราะมีหลักฐานคือใบ Cert. เป็นสิ่งยืนยัน เมื่อมีการสั่งงานก็จะต้องปฏิบัติตาม และอีกเหตุผลหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานมานานคือ เมื่อมีน้องๆ พนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานมีใบ Cert. มาแล้ว แต่ตนเองซึ่งเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงาน กลับไม่มีCert. ก็เริ่มอยู่ลำบาก เพราะมีสิทธิ์ที่จะถูกน้องๆ “เกทับ” หรือไม่เชื่อฟังเวลาสั่งงาน
 4. สำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจด้าน IT ก็ย่อมต้องการพนักงานที่มีCert. IT โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นการยืนยันว่าพนักงานของบริษัทเป็นพนักงานมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และนอกจากนี้แล้ว บางบริษัทยังจำเป็นต้องใช้Cert. ในการประมูลงานหรือ Support ลูกค้า หรือแม้แต่การสมัครเป็น partner ของเจ้าของ product ก็ยังต้องใช้Cert. เพื่อประกอบการสมัครอีกด้วย
 5. สำหรับอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาต่างๆ ก็จำเป็นต้องสอบ Cert. IT โดยให้เหตุผลว่าต้องการจะทำเพื่อเป็น “ตัวอย่าง” แก่ลูกศิษย์และนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ให้แก่ตัวเองเพื่อที่จะสามารถแนะนำแนวทางให้กับลูกศิษย์ได้อีกด้วย
 6. สำหรับพนักงานฝ่ายการตลาด หรือฝ่ายขาย ก็จำเป็นต้องสอบ Cert. โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเป็นสิ่งรับรองว่าตนเองนั้น เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในสินค้าที่จำหน่าย

Certificate ด้าน IT มีอะไรบ้าง

ใบรับรองหรือ Certificate ด้าน IT นั้นมีมากมาย ทั้งออกโดยเอกชน และองค์กรกลาง หรือ ภาครัฐ ส่วน Certificate ที่น่าสนใจ เช่น
 1. MCITP
 2. MCTS
 3. Security+
 4. MCPD
 5. CCNA
 6. A+
 7. PMP
 8. MCSE/MCSA
 9. CISSP
 10. Linux+
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.globalknowledge.com/training/generic.asp?pageid=2252