Office of Academic Resources and Information Technology

ปัญหากฎหมายอินเตอร์เน็ตไร้สาย

การปล่อยสัญญานอินเตอร์เน็ตไร้สาย ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้เทคโนโลยีดังนี้
1. GPRS / EDGE / CDMA นั้น Log จะต้องถูกบันทึกจากทางผู้ให้บริการ เช่น DTAC , Ture , AIS , CATTelecom หรืออื่นๆ ที่ให้บริการนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของ ISP ดังกล่าวที่ต้องทำการจัดเก็บบันทึกข้อมูล และทำการระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างน้อยเช่น ขอบเขตบริเวณของผู้ใช้ จากช่วง IP มาจากโซนภาคเหนือ ภาคกลาง หรือกลางตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เป็นต้น ซึ่งอาจทำได้มากกว่านั้น เช่นระบุช่วง วัน เวลา สถานที่ ที่ผู้เรียกใช้บริการ หรือการ FIX IP กับเบอร์มือถือ นั้นทำได้จะเป็นการดีมาก
ข้อควรระวังในการใช้ GPRS / EDGE / CDMA ผู้ใช้งานไม่ควรเปิด Bluetooth ในเครื่องและทำการ sync ข้อมูลอินเตอร์เน็ตไปพร้อมกัน เนื่องจาก Bluetooth ที่เปิดอิสระนั้นอาจมีผู้อื่นผู้ใด ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมแอบใช้ข้อมูลและทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ผ่าน GPRS / EDGE / CDMA จากมือถือท่านได้ และใช้สัญญานที่ได้รับ ก่ออาชญกรรมทางคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นการใช้เครื่องผู้อื่นกระทำความผิด ซึ่งหากเป็นกรณี หากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น จะสามารถระบุเบื้องต้นจาก Log อาจเพียงรู้ว่าผู้ใช้เบอร์มือถือนี้คือใคร และต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันต่อในชั้นศาล

2. ระบบ Wi-Fi ตามสถานที่ให้บริการ เช่น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ สนามบิน หรืออื่นๆ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้เก็บบันทึก Log และผู้ให้บริการในความหมายนี้จะกลายเป็น ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านกาแฟ สนามบิน หรืออื่นๆ เป็นต้น ที่ต้องเก็บบันทึกหมายเลข IP ใคร ทำอะไร คือลักษณะการใช้งานที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามและฐานความผิดตามมาตราต่างๆ ที่ระบุใน พ.ร.บ คอมพ์ฯ ได้แก่ Protocol Web , Mail , Chat , P2P , VoIP การ Remote ออกนอกสถานที่ เป็นต้น
เวลาต้องให้ตรงตามมาตรวิทยา คือตั้งค่า Time Sync ไปที่ Sever Nectec หรือที่มาตรวิทยา
www.etcommission.go.th/documents/standard/time_sync_server_v1_0.pdf
ซึ่งส่วนนี้ต้องระวังให้มาก ได้แก่ บ้านหรือบริษัท หน่วยงาน ที่ใช้ Wireless LAN และกระจายสัญญาณให้ผู้อื่นได้ใช้งานได้ด้วย ทำให้มีผู้ใช้งานได้หากอยู่ในระยะที่เหมาะสมและสามารถใช้ บ้าน หรือ หน่วยงานนั้นไปทำความผิดได้ ดังนั้นความหมายผู้ให้บริการของกฏหมาย ก็จะกลายเป็น บ้านคน หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ Wireless LAN ไปด้วยในทันที จึงจำเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจราจร หากควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่บ้านหรือหน่วยงานได้ ควรใช้ Password ในการเข้าถึง Access Point ที่บ้านตน ไม่ปล่อยสัญญาณอิสระ ก็จะช่วยควบคุมการใช้งานมิให้ ผู้อื่นที่แปลกปลอมมาใช้งานในส่วนนี้ได้

สำคัญว่ากฏหมายนี้ออกมาเพื่อหาผู้กระทำความผิด ดังนั้น Log จึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ระบุลักษณะการใช้งาน ระบุ IP/MAC หรือตัวตนของผู้กระทำความผิด เพื่อเป็นประโยชน์ในรูปคดีในชั้นศาลต่อไป