Office of Academic Resources and Information Technology

 

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ร่วมกับ Google พัฒนาระบบ Google Applications สำหรับการศึกษา นำมาใช้เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการข้อมูลของค์กรให้มีประสิทธิภาพ

    เปิดกว้างโอกาสทางการศึกษา มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นที่มีความเหมาะสมกับระบบการศึกษา มาใช้เป็นช่องทางในการเอื้ออำนวยประโยชน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้สมกับคำว่า "การศึกษา คือ นวัตกรรม"
 
ข้อมูลจาก rmutsv