เมื่อวันที่ 1 ก.ย 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ เเละนายภานุวัฒน์ หนูนคง นายสุชาติ ศรีมาลา นายนนทกฤศ จิตต์บรรจง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเเลกเปลี่ยนการทำงานในเวทีเครือข่าย “Smart University toward Smart City : Nakornsrithamarat” ณ โรงเเรมสการ์เลท (Hotel Scarlett) จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล อย่างต่อเนื่องเเละยั่งยืน เเลกเปลี่ยนเรียนรู้เเละเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน Smart university เเละเชื่อมโยงสู่ Smart City ระดับจังหวัดต่อไป