Canva For Education สำหรับนักศึกษา อาจารย์ เเละบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถเข้าใช้งาน Canva ฟรี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานตามขั้นตอนด้านล่างนี้