ประชุมข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุมข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุม

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดประชุม ข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากกองบริหารงานบุคคล สำนักส่งเสริมวิชาการเเละงานทะเบียน เเละสถาบันวิจัยเเละพัฒนา เข้าร่วมประชุมฯ

ประชุม ข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ เพื่อชี้เเจงเเนวทางการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลอุดมศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา บุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษา ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เเละข้อมูลสถานศึกษา เพื่อให้ฐานข้อมูลการอุดมศึกษามีความครบถ้วน ถูกต้อง เเละสมบูรณ์ เเละดำเนินการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา (Unicon)