ประชุม

ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประชุม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญหทัย ใจเปี่ยม เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการยกร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 เพื่อหารือถึงแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล