ปรับภูมิทัศน์

  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ อาคารสำนักวิทยบริการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรกองกลาง มทร.ศรีวิชัย ตัดแต่งต้นไม้บริเวณริมรั้วหน้าอาคาร 59 สำนักวิทยบริการฯ  

    ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลางทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุน

ปรับภูมิทัศน์