ปิดปรับปรุง

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีแผนในการดำเนินการซ่อมบำรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน เพื่อปรับปรุงด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น  ในระหว่างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป    จนถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป    จนถึงวันที่ ๐๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๔.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วันที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖๖