ปิดระบบ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการตรวจพบการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์เครือข่ายแกนหลัก (Core Switch) ทำให้การเชื่อมต่อและการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายช้าลง และขาดประสิทธิภาพ ขณะนี้มีชิ้นส่วนอุปกรณ์มาทดแทนส่วนที่ชำรุดแล้ว และขณะเดียวกันทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงฐานข้อมูล e-Passport ให้มีประสิทธิภาพที่ดีและรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศได้มากขึ้น ในระหว่างวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๖๖  เวลา ๑๖.๐๐ น  ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้อาจจะไม่สามารถใช้ระบบสำรสนเทศต่าง ๆ และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยได้