สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

ธันวาคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
53,168
ภาพรวม + สงขลา: 
593 Mbps
Uninet Download: 
226 Mbps
Uninet Upload: 
65 Mbps
ISP Download: 
366 Mbps
ISP Upload: 
151 Mbps
ตรัง Download: 
115 Mbps
ตรัง Upload: 
21 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
42 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
106 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
82 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
31 Mbps
ขนอม Download: 
68 Mbps
ขนอม Upload: 
23 Mbps
รัตภูมิ Download: 
22 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
17 Mbps