สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

พฤศจิกายน 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
53,025
ภาพรวม + สงขลา: 
656 Mbps
Uninet Download: 
262 Mbps
Uninet Upload: 
71 Mbps
ISP Download: 
406 Mbps
ISP Upload: 
213 Mbps
ตรัง Download: 
127 Mbps
ตรัง Upload: 
20 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
14 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
85 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
85 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
15 Mbps
ขนอม Download: 
52 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
27 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
8 Mbps