สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

ตุลาคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
27,667
ภาพรวม + สงขลา: 
641 Mbps
Uninet Download: 
358 Mbps
Uninet Upload: 
134 Mbps
ISP Download: 
314 Mbps
ISP Upload: 
84 Mbps
ตรัง Download: 
97 Mbps
ตรัง Upload: 
20 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
42 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
121 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
88 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
17 Mbps
ขนอม Download: 
58 Mbps
ขนอม Upload: 
9 Mbps
รัตภูมิ Download: 
21 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
6 Mbps