สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

กันยายน 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
31,882
ภาพรวม + สงขลา: 
608 Mbps
Uninet Download: 
330 Mbps
Uninet Upload: 
137 Mbps
ISP Download: 
284 Mbps
ISP Upload: 
88 Mbps
ตรัง Download: 
101 Mbps
ตรัง Upload: 
21 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
29 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
177 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
95 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
28 Mbps
ขนอม Download: 
56 Mbps
ขนอม Upload: 
13 Mbps
รัตภูมิ Download: 
22 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
5 Mbps