สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

สิงหาคม 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
31,141
ภาพรวม + สงขลา: 
533 Mbps
Uninet Download: 
315 Mbps
Uninet Upload: 
165 Mbps
ISP Download: 
279 Mbps
ISP Upload: 
118 Mbps
ตรัง Download: 
108 Mbps
ตรัง Upload: 
21 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
44 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
109 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
83 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
34 Mbps
ขนอม Download: 
51 Mbps
ขนอม Upload: 
12 Mbps
รัตภูมิ Download: 
18 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
7 Mbps