สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

กุมภาพันธ์ 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
61,959
ภาพรวม + สงขลา: 
1070 Mbps
Uninet Download: 
1070 Mbps
Uninet Upload: 
212 Mbps
ISP Download: 
75 Mbps
ISP Upload: 
2 Mbps
ตรัง Download: 
288 Mbps
ตรัง Upload: 
27 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
28 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
164 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
152 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
34 Mbps
ขนอม Download: 
65 Mbps
ขนอม Upload: 
8 Mbps
รัตภูมิ Download: 
61 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
17 Mbps