สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

พฤศจิกายน 2563

จำนวนผู้ใช้งาน: 
60,070
ภาพรวม + สงขลา: 
1006 Mbps
Uninet Download: 
1005 Mbps
Uninet Upload: 
188 Mbps
ISP Download: 
0 Mbps
ISP Upload: 
0 Mbps
ตรัง Download: 
278 Mbps
ตรัง Upload: 
27 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
22 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
151 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
136 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
25 Mbps
ขนอม Download: 
59 Mbps
ขนอม Upload: 
12 Mbps
รัตภูมิ Download: 
57 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
13 Mbps