ประวัติและข้อมูลทั่วไป

พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548

ต่อมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ประกาศอนุมัติโดยกฎกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสร้างประกอบด้วยหน่วยงานภายใน โดยปัจจุบันแบ่งเป็นฝ่ายต่าง ๆ จำนวน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานวิศวกรรมเครือข่าย และกลุ่มงานวิทยบริการและสารสนเทศ