สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology


Office of Academic Resources and Information Technology

สวส. จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting