Office of Academic Resources and Information Technology

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิบัติและเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน