ระบบรับนักศึกษาฝึกงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Cinque Terre

จำนวนรับสมัคร
ลำดับ วันที่สมัคร ชื่อ - นามกสุล มหาวิทยาลัย ภาคเรียน เริ่มฝึกงาน สิ้นสุดการฝึก สถานะ จัดการ ยืนยัน
1 5 ส.ค. 2565 นางสาวอามีณีย์ มามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2565 7 พ.ย. 2565 8 มี.ค. 2566 รออนุมัติ  
2 5 ส.ค. 2565 นางสาวนุรซีลา ยะโกะ มหาวิราชภัฏยะลา เทอม2/2565 7 พ.ย. 2565 8 มี.ค. 2565 รออนุมัติ  
3 12 เม.ย. 2565 นายชัยวุฒิ​ อุสมาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2565 16 พ.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 อนุมัติ     หมดเวลา
4 12 เม.ย. 2565 นายธวัฐชัย รัตนะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2565 16 พ.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 อนุมัติ     หมดเวลา
5 21 ก.พ. 2565 นางสาวกัญญารัตน์ จิตนะรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2565 17 พ.ค. 2565 16 ก.ย. 2565 ไม่อนุมัติ    
6 16 ก.ย. 2564 นางสาวดาราลักษณ์ สุเณย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เทอม2/2564 5 ม.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 ไม่อนุมัติ    
7 16 ก.ย. 2564 นางสาวกิตติมา มุสิกะรัตน์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เทอม2/2564 5 ม.ค. 2565 10 มี.ค. 2565 ไม่อนุมัติ    
8 29 มิ.ย. 2564 นางสาวสุพรรษา รอดหมิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2564 1 ธ.ค. 2564 11 มี.ค. 2565 อนุมัติ     หมดเวลา
9 18 มิ.ย. 2564 นายวงศพัทธ์ ชุ่มชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2564 1 ธ.ค. 2564 25 มี.ค. 2565 ไม่อนุมัติ    
10 3 มิ.ย. 2564 นางสาวซูฮาน่า บูสามารถ ราชภัฏสงขลา เทอม2/2564 1 ธ.ค. 2564 11 มี.ค. 2565 อนุมัติ     หมดเวลา
11 28 ธ.ค. 2563 นางสาวนิฎฐะกา ชูชื่น มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา เทอม2/2563 6 ม.ค. 2564 12 มี.ค. 2564 อนุมัติ     หมดเวลา
12 6 ต.ค. 2563 นางสาวอามีเนาะห์ มะยีแต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม1/2563 2 พ.ย. 2563 9 มี.ค. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
13 6 ต.ค. 2563 นางสาวนูรญันนะห์ กาโฮง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม1/2563 2 พ.ย. 2563 9 มี.ค. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
14 30 ก.ย. 2563 นางสาวนาเดีย ดูรุส มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2563 9 พ.ย. 2563 9 มี.ค. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
15 30 ก.ย. 2563 นางสาวซามีฮะห์ หามะ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2563 9 พ.ย. 2563 9 มี.ค. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
16 25 ก.ย. 2563 นางสาวศิริวรรณ ออดสุวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เทอม2/2563 30 พ.ย. 2563 19 มี.ค. 2564 รออนุมัติ  
17 25 ก.ย. 2563 นายโรมรัน กระจ่างจบ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เทอม2/2563 30 พ.ย. 2563 19 มี.ค. 2564 รออนุมัติ  
18 20 ส.ค. 2563 นางสาวสุดารัตน์ พันสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2563 16 พ.ย. 2563 26 ก.พ. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
19 20 ส.ค. 2563 นางสาวปิยธิดา พัฑฒสุนทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2563 16 พ.ย. 2563 26 ก.พ. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
20 3 ส.ค. 2563 นายจิตติวุฒิ ทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 8 ธ.ค. 2563 19 มี.ค. 2564 ไม่อนุมัติ    
21 3 ส.ค. 2563 นายอัษฏายุธ ทรัพย์สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 8 ธ.ค. 2563 19 มี.ค. 2564 ไม่อนุมัติ    
22 3 ส.ค. 2563 นายภาสกร ชูเชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 8 ธ.ค. 2563 19 มี.ค. 2564 ไม่อนุมัติ    
23 3 ส.ค. 2563 นายครองรัฐ บุญสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 8 ธ.ค. 2563 19 มี.ค. 2564 ไม่อนุมัติ    
24 3 ส.ค. 2563 นายภาสกร ชูเชิด มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทอม2/2563 8 ก.ย. 2563 19 มี.ค. 2564 รออนุมัติ  
25 3 ส.ค. 2563 นายครองรัฐ บุญสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทอม2/2563 8 ก.ย. 2563 19 มี.ค. 2564 รออนุมัติ  
26 3 ส.ค. 2563 นายพิสิฐ สังข์มี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 8 ธ.ค. 2563 19 มี.ค. 2564 ไม่อนุมัติ    
27 22 ก.ค. 2563 นายอัซรอน บินล่าเต๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 8 ธ.ค. 2563 26 มี.ค. 2564 ไม่อนุมัติ    
28 17 มิ.ย. 2563 นางสาวจิรพา สำอางศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 5 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564 ไม่อนุมัติ    
29 17 มิ.ย. 2563 นางสาวสรารัตน์ บุญยอดยิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2563 5 พ.ย. 2563 19 ก.พ. 2564 ไม่อนุมัติ    
30 15 มิ.ย. 2563 นางสาวพรฑิวา หนิยุหนุ๊ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม1/2563 8 ธ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
31 15 มิ.ย. 2563 นางสาวศศิวิมล ปล้องคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม1/2563 8 ธ.ค. 2563 26 ก.พ. 2564 อนุมัติ     ยืนยัน
32 12 ก.ย. 2562 นางสาวจุฬาลักษณ์ พรหมทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2562 11 พ.ย. 2562 28 ก.พ. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
33 12 ก.ย. 2562 นางสาวมีนฑิตา รัญเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2562 11 พ.ย. 2562 28 ก.พ. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
34 31 ก.ค. 2562 นางสาวโซเฟีย ยูโซะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2562 2 ธ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
35 31 ก.ค. 2562 นางสาวนิลุบล ศรีจันทร์งาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2562 2 ธ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
36 31 ก.ค. 2562 นายธรรมชาติ บุญช่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2562 2 ธ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
37 31 ก.ค. 2562 นายสิทธิพงค์ ด่อล๊ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2562 2 ธ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
38 22 ก.ค. 2562 นางสาวจิตรลดา อินทรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2562 2 ต.ค. 2562 2 ต.ค. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
39 22 ก.ค. 2562 นางสาวพัชรินทร์ นาคานาคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม2/2562 2 พ.ย. 2562 2 ต.ค. 2563 อนุมัติ     ยืนยัน
40 9 เม.ย. 2562 นายภควิทย์ ป้องสิงห์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทอม2/2561 28 พ.ค. 2562 27 ก.ค. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
41 24 ธ.ค. 2561 นายณัฐกฤต ปิ่นแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2562 21 พ.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
42 24 ธ.ค. 2561 นายธนพนธ์ ทีปรักษพันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2562 21 พ.ค. 2562 20 ก.ย. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
43 1 พ.ย. 2561 นายศุภนัติ คงจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เทอม2/2561 19 พ.ย. 2561 8 มี.ค. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
44 17 ต.ค. 2561 นายธนพนต์ บำรุงสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เทอม2/2561 29 ต.ค. 2561 28 ธ.ค. 2561 อนุมัติ     ยืนยัน
45 3 ส.ค. 2561 นางสาวโสรยา ภิรมย์ มหาวิทยาราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2561 19 พ.ย. 2561 25 มี.ค. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
46 3 ส.ค. 2561 นางสาวปริมล อินทร์น้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เทอม2/2561 19 พ.ย. 2561 25 มี.ค. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
47 2 ส.ค. 2561 นางสาวกฤติมา เสียมไหม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2561 3 ธ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
48 2 ส.ค. 2561 นางสาวพรชิดา ฮะยีตำมะลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2561 3 ธ.ค. 2561 28 ก.พ. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
49 26 มิ.ย. 2561 นางสาวนูรอัยณี มะรอแม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2561 6 ธ.ค. 2561 22 มี.ค. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
50 26 มิ.ย. 2561 นางสาวนูรมาดียะห์ สาแม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เทอม2/2561 6 ธ.ค. 2561 22 มี.ค. 2562 อนุมัติ     ยืนยัน
51 25 พ.ค. 2561 นายTeerapun Moola เทค เทอม2/2561 25 พ.ค. 2561 22 มิ.ย. 2561 รออนุมัติ  
52 20 ก.พ. 2561 นางสาวกาญจนา สัมภวคุปต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เทอม1/2561 12 มี.ค. 2561 12 พ.ค. 2561 อนุมัติ     ยืนยัน
53 20 ก.พ. 2561 นายสิทธิพัฒน์ เพชรกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา เทอม1/2561 12 มี.ค. 2561 12 พ.ค. 2561 อนุมัติ     ยืนยัน
54 12 ม.ค. 2561 นายธนาธิป เย็นรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เทอม1/2561 5 ส.ค. 2561 30 พ.ย. 2561 รออนุมัติ  
55 11 ม.ค. 2561 นางสาวสวนีย์ รอดสาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2561 30 พ.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 รออนุมัติ  
56 11 ม.ค. 2561 นางสาวสวนีย์ รอดสาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เทอม1/2561 1 พ.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 รออนุมัติ  
57 11 ม.ค. 2561 นางสาวพัชรินทร์ นาคนาคา วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสงขลา เทอม1/2561 30 พ.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 รออนุมัติ  
58 28 ส.ค. 2560 นายคาดาฟี สรียาดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2560 1 พ.ย. 2560 31 มี.ค. 2561 รออนุมัติ  
59 28 ส.ค. 2560 นางสาวฟารีซา วาฮะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2560 6 พ.ย. 2560 24 ก.พ. 2561 อนุมัติ     ยืนยัน
60 28 ส.ค. 2560 นางสาวลลิตา มูซอ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เทอม2/2560 6 พ.ย. 2560 24 ก.พ. 2561 อนุมัติ     ยืนยัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7100 โทรสาร 0-7431-7123