แบบฟอร์มขอเปลี่ยน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน e-Passport สำหรับบุคลากร

การขอเปลี่ยน ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน e-Passport  สำหรับบุคลากร

  • ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน e-Passport เดิม และ e-mail มหาวิทยาลัยฯ เดิม จะไม่สามารถใช้งานได้

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน e-Passport สำหรับนักศึกษา

1. เข้าเว็บไซต์ http://epassport.rmutsv.ac.th (เฉพาะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ) คลิกเมนู ลงทะเบียน  สำหรับนักศึกษา
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา จำนวน 12 หลัก รหัสประจำตัวประชาชน และตั้งรหัสผ่าน
3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ ให้นักศึกษาใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานระบบแสดงตัวตนและระบบสารสนเทศอื่น ๆ
4. นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ http://mail.rmutsvmail.com  

ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียน e-Passport สำหรับบุคลากร

เมื่อหน่วยงานมีการรับบุคลากรเข้ามาใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติดังนี้

1. ป้อนข้อมูลประวัติบุคลากรใหม่ เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ
2. เข้าเว็บไซต์ http://epassport.rmutsv.ac.th (เฉพาะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ) คลิกเมนู ลงทะเบียน  สำหรับบุคลากร
3. กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และตั้งรหัสผ่าน
4. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ ให้บุคลากรใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานระบบแสดงตัวตนและระบบสารสนเทศอื่น ๆ
5. บุคลากรสามารถเข้าใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ http://gmail.rmutsv.ac.th

กรุณาพิมพ์ตัวเล็กทั้งหมด ตัวอย่าง : panuwat noonkong
ตัวอย่าง : ภานุวัฒน์ หนูนคง
ตัวอย่าง : 31/02/2555
ตัวอย่าง : rmutsv@gmail.com , @yahoo.com , @hotmail.com ฯลฯ
ตัวอย่าง : ภานุวัฒน์ หนูนคง
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.