งานบริหารงานทั่วไป

นายสุวิพล มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาววารุณี วิวัชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
E-mail: warunee.w @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3919

นางสาวทิพวรรณ สังข์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: tippawan.s @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3928

นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: wanwisa.j @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3911

นายองอาจ แต่งศิริธรรม
พนักงานสถานที่
E-mail: ongart.t @ rmutsv.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย