กิจกรรม 5ส. plus

​- วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จะมีกิจกรรม Big cleaning day ภายในของแต่ละฝ่าย
- วันที่ 27 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการจากสำนักงานอธิการบดี สำนักงานสภาฯ และสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าตรวจประเมินผล 5ส พลัส ในช่วงเช้าจะเข้าตรวจประเมินผลห้องสมุด และในช่วงบ่ายจะเข้าตรวจประเมินผล แต่ละฝ่าย ของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย