หน่วยงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 1/04/2564

ข้อมูลที่แสดงมิใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน สามารถดูข้อมูล ณ ปัจจุบันได้ที่ Google Scholar
ข้อมูลจะมีการปรุงปรุงทุกวันที่ 1 ของเดือน


หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 074317100 ต่อ 1163 หรือ 1164      Facebook : ห้องสมุด มทร.ศรีวิชัย