ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว

ผศ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการ

sugchait

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อ.ชัยสิทธิ์

อ.ชัยสิทธิ์ ชูสงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย

อ.หมู

อ.อรรถพล คงหวาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ