ประชาสัมพันธ์

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

                  ประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ อาคาร  51  ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว คือ อาคาร 62   และอาคารกิจการนักศึกษา  เนื่องจากวงจรไฟฟ้าได้รับความเสียหาย  หากเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ได้ดำเนินการซ่อมระบบไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว   ระบบเครือข่ายจะใช้งานได้เป็นปกติ

แจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ขัดข้อง

ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  วงจรเชื่อมต่อเส้นทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศของ UniNet เกิดข้อขัดข้อง ส่งผลให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ ขาออกต่างประเทศ ใช้งานมีปัญหา  
 

แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารในพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย เฉพาะพื้นที่สงขลา 17 ต.ค 60

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture

     ประกาศจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เนื่องจาก หน่วยงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประจำอาคารเรียนและบริเวณบ้านพัก (อาคารชุด) ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึง 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ดังเอกสารแนบ  ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ จนกว่าการปรับปรุงระบบไฟฟ้าจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าว 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับรางวัล IPv6 Ready Awards 2017


      เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับโล่เกียรติคุณ  รางวัล IPv6 Ready Awards 2017 จากนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน  ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสาวปิยะพร มูลทองชุน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณ  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
 

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในหัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา ได้เข้าใจและรู้จักนำคำสอนต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาและพัฒนาจิตใจให้รู้จักผิดชอบชั่วดีและประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในทำนองคลองธรรม ไม่ประพฤติตนเป็นปัญหาต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ เพื่อน และสังคม ทั้งยังปลูกฝังค่านิยมที่ดี และถูกต้องแก่เด็ก ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายหน้าให้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป  

ประกาศ สำนักวิทยบริการฯ ของดให้บริการที่ตึกสำนักวิทยฯ โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์


     เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45  สงขลาเกมส์  โดยได้ตั้งเป็นศูนย์ Press Center อำนวยความสะดวกในการประมวลผลการแข่งขันและเป็นศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560   ทำให้การเข้า-ออก บริเวณอาคาร ไม่สะดวกในการติดต่อใช้บริการ  จึงขออภัย ณ ที่นี้ด้วย

     หากมีปัญหาในการใช้งาน ติดต่อ 074317100 ต่อ 3030 , 074802490 , IPPHONE 3920
 

Pages

Subscribe to ประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย