งานวิศวกรรมเครือข่าย

 
นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
E-mail: kitisak.w @ rmutsv.ac.th
 
 
นายกนกพล เมืองรักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิศวกรรมเครือข่าย
E-mail: kanokpon.m @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3917
 
นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: peerasak.c @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3912
นายภานุวัฒน์ หนูนคง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: panuwat.n @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3922
นายพีรพงษ์ ขุนทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: peerapong.k @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3921
นายวัชรินทร์ บุญช่วย
​นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: watcharin.b @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3915
นายวรรณะ เจริญศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: wanna.c  @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3918
นางสาวเดือน หงษาวดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: duan.h  @  rmutsv.ac.th
IP Phone : 3923
นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์
ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา
E-mail: fukiat.a  @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3923
นายสหภูมิ  สุจิโต
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: sahapoom.s  @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3923
นายไฟซอล หมานอีน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: faisol.m @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3920
นายอานนท์ หลงหัน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail: arnn.l @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3920