งานบริหารงานทั่วไป

 
นายสุวิพล  มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
 
นางสาววารุณี วิวัชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
E-mail: warunee.w @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3919
 
นางสาวทิพวรรณ สังข์คง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: tippawan.s @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3928
นางสาววันวิสา   จุลบุญญาสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail: wanwisa.j @ rmutsv.ac.th
IP Phone : 3911
นายองอาจ  แต่งศิริธรรม  
พนักงานสถานที่
E-mail: ongart.t @ rmutsv.ac.th