ติดต่อเรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-7146 โทรสาร 0-7431-7147
​โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 3030 
งานวิศวกรรมเครือข่าย
โทรศัพท์  0-7431-7100 ต่อ 3030  
IPPHOE 3922, 3921
งานบริหารงานทั่วไป
​โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 7147
IPPHONE 3919, 3911, 3928
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์  0-7431-7100 
IPPHONE 3941, 3946