ข้อมูลผู้บริหาร

 
ผศ.ยงยุธ สุจิโต
ผู้ช่วยอธิการบดี
 
 
นางสาวปิยะพร มูลทองชุน
ผู้อำนวยการ
 
นายสุวิพล  มหศักดิสกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายกิติศักดิ์  วัฒนกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย
นางนงนาฎ ระวังวงศ์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิทยบริการและสารสนเทศ