windows 7

การติดตั้ง VirtualBox บน Windows7

ภานุวัฒน์ หนูนคง's picture
   คุณสมบัติของโปรแกรม VirtualBox  
  • มีขนาดเล็ก ทำให้ไม่เปลืองพื้นที่ในเครื่อง
  • วิธีติดตั้งและ Config ต่างๆ ก็ง่ายแสนง่าย เหมือนกับติดตั้งโปรแกรมธรรมดาทั่วไป
  • VirtualBox มีความเร็วในการรันสูง
  • สามารถโอนถ่าย file ที่ต้องการเข้าสู่ VM ได้อย่างง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก
Subscribe to windows 7

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งพัฒนาระบบงานการบริการและการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย